Opinie o Vassuli i jej misji wyrażone przez teologów i hierarchów reprezentujących Kościół katolicki

 • Kard. Wilfrid Napier

  Kard. Napier: "To, co uderzyło mnie od samego początku i pod czego trwałym wrażeniem pozostaję, to całkowita otwartość Vassuli, szczególnie gdy jest proszona, by wyjaśnić co wydarzyło się w jej życiu lub dlaczego zdarzyło się to właśnie w jej przypadku. Vassula nieustannie łamie sobie nad tym głowę i wprawia ją to w zakłopotanie: dlaczego to właśnie ona została wybrana, skoro żyła tak bardzo daleko od Boga i na tamtym etapie życia odstąpiła zupełnie od praktyk religijnych w swym prawosławnym Kościele..."

 • Ks. Jacques Destelle

  Ks. Destelle: "W każdej epoce Pan wybiera sobie posłańców, aby ukazać swoje pragnienia... Od czasu Abrahama, Mojżesza i proroków, od czasu Apostołów i licznych świętych Kościoła powszechnego, każdy wiek miał swych wyróżnionych świadków, nosicieli – każdego na swój sposób i w postaci dostosowanej do czasów – Słowa Boga skierowanego do swego ludu."

 • Ks. Jan Podsiadło

  Ks. Podsiadło: "Dziś w sposób zaskakujący dochodzi w pismach Vassuli Ryden do spotkania człowieka z tajemnicą Chrystusa przynoszącego ludziom na dłoni Swe Najświętsze Serce – nieznane w teologii prawosławnej."

 • Ks. Jan Podsiadło

  Ks. Podsiadło: "Nie oceniając ani tym bardziej nie kanonizując autorki można stwierdzić, że uchwycone – już na podstawie tych kilku cytatów – przejawy jej życia duchowego wydają się wskazywać na ciągły rozwój i głębokie doświadczenie Boga..."

 • Ks. Michał Kaszowski

  Ks. Kaszowski: "Czytając orędzia przekazane Vassuli, trudno nie zauważyć, że cały tekst inspirowany jest Pismem Świętym: przypomina je i ku niemu kieruje..."

 • Ks. Michał Kaszowski

  Nie tylko orędzia Vassuli Ryden, ale wszyst­kie tzw. objawienia pry­watne wzbudzają li­czne dy­­­s­ku­sje. Często spotyka się nie­chęć w od­nie­sieniu do tych wszystkich «cudo­w­ności», jak się je nieraz o­k­re­­śla. Czasem walczy się z nimi w imię «zdro­we­go rozsądku», tra­k­­tuje je – nie bez cienia pogardy – jako po­trzebne tylko ludziom prostym, nie­wy­kształ­co­­nym. Nierzadko tzw. objawienia prywatne uważa się za zbę­dne, a nawet szkodliwe dla Kościoła prze­cho­wującego pełnię Ob­ja­wienia danego w Jezusie Chry­­stusie, posiadającego Pismo św., U­rząd Na­u­czy­­ciel­s­ki. Słyszy się głosy, iż wierni nie powinni się nimi zaj­­­mować z racji ich «prywatności». Odpo­wiedź na wy­suwane za­rzu­ty wymaga szerszego o­mó­­­wie­nia spo­­­sobów przekazywania prawdy obja­wio­­­nej, ubo­ga­­ca­nia całego Kościoła przez różno­rod­ne dary Du­cha Świę­tego oraz rozważenia samej na­tury tzw. ob­ja­wień prywat­nych.

 • Ks. Michał Kaszowski

  Ks. Kaszowski: "W opracowaniu tym nauka o Trójcy Świętej zawarta w Praw­dziwym Życiu w Bogu, zostanie porównana z nauczaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego. Druga część poświęcona będzie teologicznej analizie głównych zarzutów stawianych Vassuli Ryden, odnoszących się do jej nauki o Trójcy Świętej."

 • Ks. Michał Kaszowski

  Ks. Kaszowski: "Nauczanie o jedności Kościoła zawarte w orędziach „Praw­dziwe Ży­cie w Bogu” jest całkowicie zgodne z Soborem Waty­kańskim II. Przy­pisywanie zatem pani Vassuli jakiejś jedności „pan-chrześ­ci­jań­skiej” jest wynikiem zupełnej nieznajomości jej pism. Każdy więc, kto bez sprawdzenia powtarza podobny zarzut pod jej adresem, rozszerza oszczerstwa i – jeśli zależy mu na wierności Chrystusowi – powinien naprawić wyrządzoną krzywdę. A jest to krzywda wyrządzona nie tylko konkretnej oso­bie, ale także dziełu jedności, tak upragnionej przez Jezusa i So­bór Watykański II. „Ten święty Sobór wyraża na­g­lące życzenie, by poczynania synów Kościoła katolickiego zespolone z poczyna­niami braci odłączonych posuwały się naprzód bez stwa­rza­nia jakichkolwiek przeszkód na drogach Opatrzności...” (DE 24)."

 • Ks. prof. René Laurentin

  Ks. prof. Laurentin: "Wielu spośród was przeczytało „Prawdziwe Życie w Bogu”, które otrzymała Vassula i lektura ta była dla nich odkryciem. Bóg, którego wyobrażali sobie jako dalekiego, abstrakcyjnego, nagle został odkryty jako Bóg żyjący..." 

 • Ks. Tadeusz Fedorowicz

  Ks. Fedorowicz: "Od paru lat czytam książki Vassuli Ryden „Prawdziwe Życie w Bogu” i wiele z tego korzystam."