Jan Paweł II przyjął najnowszy tom «Prawdziwego Życia w Bogu»

10 lutego 1998 roku wraz z dwojgiem przyjaciół, Anu i Abhai George, pochodzą­cymi z Kerala (Indie), a obecnie mieszkającymi w Da­nii, miałem zaszczyt uczestniczyć we Mszy św. w prywatnej ka­plicy Pa­pieża.

10 kapłanów koncelebro­wało wraz z Ojcem Świę­tym, a osób świeckich było w sumie 23. Po Mszy św. pięknej i skromnej, Ojciec Święty przyjął nas w sali audiencyjnej, rozdzielając ró­żańce i błogo­sławiąc każ­dego z nas. Pięć osób przy­niosło dary. Ja miałem ze sobą 10 dodatek do francuskiego wydania „Prawdziwego Życia w Bogu”.[1] Przed kilkoma miesiącami Vassula zadedy­ko­wała go Ojcu Świętemu i powierzyła mi tę książkę. Na pierwszej stronie napisała:

„Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Niech Bóg błogosławi i chroni Waszą Świątobliwość, Vassula”.

Kiedy podszedł do mnie, trzymałem tę książkę w ręce. Po przy­jęciu różańca i ucałowaniu ręki Papieża, powiedziałem po nie­miecku: „Przywiozłem dla Ojca Świętego bardzo ważną książkę. To jest książka Vassuli”. Z zaciekawieniem Ojciec Święty odpowie­dział: „Ach! Vassula!” Ks. Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Ojca Świętego (mianowany biskupem na 3 dni przed tą audiencją), też powiedział z zainteresowaniem: „Vassula!” Obydwaj znali ją. Powiedziałem więc: „Ona zadedykowała dla Ojca Świętego tę książkę”.

Papież spojrzał ze szczerym zainteresowaniem do książki, po czym rzekł do mnie po niemiecku: „Niech Bóg ją błogosławi!” Uczynił znak krzyża nad książką, po czym oddał ją J. E. Mietec, który odbiera prezenty przyniesione Papieżowi. Zanim podszedł do następnej osoby zdążyłem mu jeszcze powiedzieć: „Wiele modlimy się za Waszą Świątobliwość!” Odpowiedział mi: „Dziękuję!”

Niels Christian Hvidt

Prof. Niels Christian Hvidt to duński teolog, długoletni wykładowca  na Uniwersytecie Gregorianum. Towarzysząc Vassuli w podróży do USA w 1998 wyznał – w czasie jednego ze spotkań, przedstawiając osobę i misję Vassuli zgromadzonym – że „Praw­dziwe Życie w Bogu”, do­prowadziło go do zażyłości z Bogiem, której zawsze pragnął. Orę­dzia przekazane ludziom za pośrednic­twem Vassuli doprowadziły go do nawrócenia na katolicyzm w 1990. Także te orędzia skłoniły go rozpo­częcia studiów teologicz­nych i do napisania pracy licencjackiej z teolo­gii mistycznej.[2] Za tę pracę otrzymał złoty medal od Królowej Danii. Najważniejsze zaś – jak powiedział – jest to, że te potężne orę­dzia udzieliły mu mocy i wszelkiego niezbędnego pokarmu, żeby iść wy­trwale drogą katoli­cyzmu. W Danii jest to droga dla samotników: kato­licy stanowią mniejszość.

*

[1] Odpowiadający 10 tomowi w j. polskim. (Przyp. tłum.)

[2] Na wielu uczelniach teologicznych licencjat jest stopniem pośrednim pomiędzy magisterium a doktoratem. (Przyp. tłum.)