Abp David Sahagian, Armeński Patriarchat Jerozolimy

List do Vassuli Ryden

Droga Pani Ryden,

To dla nas wielka przyjemność i osobista sa­ty­s­­fakcja uznać w Pani nowy katalizator duchowego od­­­­­rodzenia, mogący przemawiać do na­sze­go wspó­­ł­­­­czesnego pokolenia językiem jak najbardziej prze­­­ko­ny­wu­jącym przez książki, które Pani opu­bli­ko­wała.

Pani natchniona misja niesienia innym orędzi Chry­­­stusa jest źró­d­łem głębokiej radości Kościoła. A Pani niestrudzony zapał mocnego ry­sowania i szu­ka­nia odrodzenia i wzmocnienia w swoich greckich ko­rzeniach powinien stanowić godny pozazdrosz­cze­nia przykład po­ś­więcającej się wierności dla na­szej u­­dręczonej młodzieży. W dzi­siej­szych czasach, kiedy ra­żący materializm głęboko zakorzenił się w ser­cach ludzkich, dodaje sił świadomość, że nie wszystko jest stracone, że ist­nie­ją jeszcze pomiędzy nami lu­dzie tacy jak Pani, któ­rzy trwają w jedności ze Stwó­r­cą i zdolni są prze­ka­zać nam dobro swego na­tch­nie­nia.

To zaszczyt dla nas wesprzeć Panią w jej eku­me­ni­cznej misji i mo­d­lić się o Pani powodzenie. Cze­ka­my na przeczytanie Pani na­stępnej ksią­żki. Na ra­zie przesyłamy nasze błogosławieństwo ze Świętego Mia­­sta Bożego i prosimy Pana, by Panią chro­nił i strzegł.

 

† Arcybiskup David Sahagian

 Słowo wygłoszone przez Arcybiskupa Sahagiana

Wystąpienie po konfe­re­n­cji Vassuli do prawosławnych se­mi­na­­­rzy­stów
oraz pro­­fe­so­rów teo­lo­gii i fi­lo­zofii se­mi­­narium w Jerozolimie (maj 1993). 

Droga Vassulo,

Naprawdę był to wielki temat i doświad­czy­liśmy tego, że jest Pani pra­wosławną, nawet je­śli Bóg ob­ja­wił i objawia się Pani jako chrze­ś­cija­nce, jako is­to­cie ludzkiej, aby Mu Pani słu­żyła. W rzeczy­wi­s­tości Pa­­­­ni słowa o Duchu Świętym szczególnie do­ty­­czące Prze­mienienia u­­­­­ka­zują, że pra­wosławie jest w Pani zakorze­nio­ne. Jest to w Pani bar­­­dzo głębo­kie i odczu­liśmy, że każdy chrześ­ci­janin we­zwany jest do prze­mienienia we własnym ży­ciu, przemienienia, któ­­re jest owo­cem ciągłego działania Ducha Świętego. Z tej przyczyny Armeńczycy i Gre­cy (pra­­­wo­sławni) uznają, że Święto Prze­mienienia jest jednym z naj­­ważniej­szych świąt. Mamy pięć waż­nych świąt, w tym Świę­­to Prze­­­­­­­mienienia.

Jestem szczęśliwy również z tego powodu, że od­­­czuwamy, iż w tym świecie zaczyna się nowe ży­­­cie. Odczuwamy, że sytuacja w da­w­­nym Związ­ku Radzieckim właśnie się zmienia i że tam zrodzi się u­wie­­l­­bienie naszego Pana. Myślę, że wszystko, co się dzieje, jest przy­­­go­­to­wane przez samego Bo­ga, przez samego Chry­stusa.

Świat jest w takiej sy­tua­cji, jak wte­dy, gdy się narodził, tak że mo­że On przyjść i rozpocząć Swą misję. Obecnie jest tak sa­mo: sy­tu­a­cja świata wła­ś­nie się zmienia tak, że jes­teśmy gotowi przyjąć Go dru­­gi raz – drugi i os­tatni raz – aby rozpoczęło się na tej ziemi Jego Kró­­­­les­t­­wo. Sądzę, jak wielu in­nych, że Pani pracuje dla tej misji. To dlatego ja­­ko biskup ko­­­ścioła armeńs­kiego jestem szczęśliwy i gra­­tu­luję Pani.

Niech Bóg Panią błogosławi. Dziękuję.

 † Arcybiskup David Sahagian

Prawosławny Patriarchat Jerozolimy