"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

 

Ż

 


 

ŻYCIE WIECZNE

 

 

 

BÓG ŻYJE WIECZNIE, W NIM I MY MAMY ŻYĆ WIECZNIE

  

1.12.95

Ten, który żyje odwiecznie i który stworzył cały wszechświat, mówi ci: otwórz usta i proś, a udzielę ci pomocy.

 

6.05.97

Powiedz im, Moja siostro i Moja umiłowana: «Autorem i Kompozytorem tej pieśni jest Ten, w którym żyć będziecie przez całą wieczność, o ile za Nim pójdziecie».

 

 

ŻYCIE WIECZNE TO POZNANIE BOGA I JEGO TRYNITARNEJ CHWAŁY

 

6.05.97

Życie wieczne to poznanie Mnie: Mnie – Jedynego Prawdziwego Boga.

 

25.09.97

Mój Bóg jest moim Światłem, a życie wieczne to poznanie Go jako jedynego prawdziwego Boga i Pana wszelkiego stworzenia.

 

3.02.2003

Czym jest Życie Wieczne? Życie Wieczne to poznawanie nas w Naszej Trynitarnej Chwale.

 

 

MAMY ŻYĆ WIECZNIE PRZY STWÓRCY

 

1.02.87

Mówię wam, że wasze życie na Ziemi jest jedynie przelotnym cieniem, a wasze życie w Niebie będzie trwało zawsze. Tam będziecie żyli wiecznie obok waszego Stwórcy, w Jego Chwale, bo – pozwólcie Mi przypomnieć wam – jesteście Jego własnymi dziećmi. Vassulo, w Moim najbliższym orędziu zwrócę się do wszystkich, którzy Mnie prześladują i hańbią Moje Imię.

 

 

BOGACTWA NIE DAJĄ ŻYCIA WIECZNEGO

 

2001

Czy człowiek może czuć się szczęśliwy, gdy pokłada nadzieje w bogactwach tego świata, które wiążą tak wiele serc, nie zbliżając was do Boga, skoro wie, że nie trwają zawsze i nie dadzą mu ani życia wiecznego, ani chwały?

 

 

BÓG DAJE ŻYCIE WIECZNE

 

14.05.86

– JAHWE kocha cię. JAHWE daje ci Światło. JAHWE daje ci wzrok i Życie wieczne

 

5.08.2000

Przyjdźcie kontemplować Najświętszego, który da wam życie wieczne.

 

21.05.2001

Darem zaś, który Ja wam daję, jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Moim Synu.

 

12.08.98

Święty, który dał ci twe kapłaństwo, przyodział cię królewskimi szatami i udzielił ci symboli władzy, żebyś pasł Jego stado, mówi ci teraz tak, jak ojciec mówi do swego syna: „Z ziemi Bestii, Mój synu, nic nie odziedziczysz, ale ode Mnie, swego Pana, będziesz miał życie wieczne: Ja jestem twoim działem i twoim dziedzictwem. (Por. Lb 18,20)

 

 

JEZUS CHRYSTUS ŹRÓDŁEM ŻYCIA WIECZNEGO

 

6.06.91

Nie bójcie się Mnie, Ja jestem Źródłem Życia, Ja jestem Drogą do Nieba, Ja jestem jedyną Prawdą prowadzącą was do dzielenia Mojej Chwały na Wieczność.

 

21.09.89

– Ja jestem Korzeniem Drzewa Życia i ze Mnie promieniuje Życie Wieczne.

 

29.12.89

Przyjdźcie zatem do Mnie, tym razem całkowicie świadomi, Kogo przyjmujecie i Kto jednoczy się z wami, aby was oczyścić i dać wam Życie wieczne.

 

19.06.95

W twojej świętej Bojaźni ukażę ci tajemnice Mojego Serca – te ukryte skarby – i wtedy dowiesz się, że Ja jestem Bogiem, dzięki któremu możesz otrzymać Wieczne Życie, Radość i Pokój.

 

26.01.97

Do czego jest podobne Serce Pana? Serce Pana jest jak nieskończony ocean Miłości i Miłosierdzia. Jest jak skarb niezrównany i nieoceniony. Ktokolwiek go posiadł, nigdy go nie wypuści, wiedząc, że w Nim jest życie wieczne.

 

1.10.98

Mówię ci: Przyciągnę do Mnie wszystkie ludy, gdyż we Mnie jest Życie Wieczne i Chwała.

 

 

DROGA DO ŻYCIA TO JEZUS

 

5.03.90

Ja jestem Drogą prowadzącą was do Życia Wiecznego.

(...) Pojednajcie się z Bogiem, a staniecie się Jego dziedzicami na życie Wieczne.

 

11.10.93

Moje drogi to drogi cudowne, Moje ścieżki prowadzą do Życia wiecznego.

 

 

ŻYCIE WIECZNE MOŻEMY OSIĄGNĄĆ DZIĘKI ŚMIERCI KRZYŻOWEJ CHRYSTUSA

 

3.03.89

Pozwoliłem Mojej Krwi popłynąć Strumieniami, abyście otrzymali Życie Wieczne.

 

 

CHRYSTUS JEST BRAMĄ ŻYCIA WIECZNEGO

 

3.02.2003

Ja jestem Bramą, która prowadzi do Życia Wiecznego.

 

 

CHRYSTUS JEST NASZYM ŻYCIEM WIECZNYM

 

6.09.88

Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem Wiecznym.

 

 

SOK WINNEGO KRZEWU ZAPEWNIA ŻYCIE WIECZNE

 

28.11.96

Niech Moje Najświętsze Serce będzie podtrzymującym was Korzeniem. Zostaliście wszczepieni we Mnie, aby czerpać Mój pożywny sok zapewniający wam życie: życie wieczne. Pozostańcie więc wszczepieni we Mnie, aby być częścią Mnie, a zachowacie życie.

 

 

CHRYSTUS DAJE ŻYCIE WIECZNE PRZEZ EUCHARYSTIĘ

 

21.11.88

Przyjdźcie i odżywiajcie się Mną, a będziecie żyli wiecznie, bo Ja jestem Chlebem Żyjącym, Chlebem Życia!

 

30.04.87

– Jezu, dziś poproszę Cię, jeśli pozwolisz, o danie mi specjalnego orędzia dla kogoś, kto właśnie umiera.

– Umiera? Ona nie umiera. Jej dusza będzie wolna, wolna i będzie żyła! Ona przyjdzie do Mnie, jej dusza wyzwoli się. Napisz jej i powiedz, jak Ja szukam każdej duszy; jak Ja żywię dusze zagłodzone; jak Mój Chleb daje Życie Wieczne; jak wzmacniam chorych. Niech ona wie, że Ja jestem Napojem Życia i Zmartwychwstaniem.

 

10.12.95

Życiem Mojego Kościoła jest Moja Święta Eucharystia: Droga do życia wiecznego.

 

7.12.89

Każdy, kto przychodzi spożywać Moje Ciało i pić Moją Krew, będzie miał Życie Wieczne.

 

 

DUCH ŚWIĘTY DAJE ŻYCIE WIECZNE

 

3.04.95

Pozwólcie Memu Świętemu Duchowi przyciągnąć was do Mojego Królestwa i do Życia Wiecznego.

 

 

MARYJA STANOWI DLA NAS POMOC W DOJŚCIU DO ŻYCIA WIECZNEGO

 

Uroczystość Zwiastowania, 25.03.96

Ujrzysz Matkę twego Zbawiciela, Matkę proroków, Matkę uczniów, Matkę charyzmatów, Matkę zwycięstwa, Matkę bezgranicznych łask, Matkę niezrównanego Odkupienia, Winnicę Prawdziwego Winnego Krzewu, Drogę Drogi prowadzącą cały świat do Mnie, Bramę szeroko otwartą na Niebo, aby wszyscy doń weszli i otrzymali życie wieczne.

 

 

DUSZA POTRZEBUJE PRZEBÓSTWIENIA, ABY WEJŚĆ DO ŻYCIA WIECZNEGO

 

30.06.99

Sam Bóg ofiarowuje się wam, aby wam przywrócić wasze przebóstwienie, przebóstwiając waszą duszę, aby weszła do Życia Wiecznego.

 

3.02.2003

Chcemy was ponownie ukształtować, abyście zostali usprawiedliwieni przez łaskę i stali się bogami przez uczestnictwo, by odziedziczyć Życie Wieczne.

 

25.09.97

Dam ci zakosztować Mojej słodyczy, pozwalając ci dzielić z Moim Synem Jezusem, Tym, który jest najbliżej Mojego Serca, Naszą szczęśliwość, zapraszając cię do wejścia do prawdziwego i jedynego poznania Naszej Troistej Boskości. To poznanie Nas pouczy cię, że możemy ci przywrócić boskość przebóstwiając twą duszę, żeby weszła do Życia Wiecznego oraz że Nasze Boskie Światło może też jaśnieć w twojej duszy i w twoim ciele, aby żyły w Naszym Świetle i w Nas.

 

28.11.98

Moje dziecko, wesprzyj się na tym samym Sercu, które jest najbliższe Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, i zapamiętaj: będę uprawiał to pokolenie i dam im zrozumieć, że wieczne życie znajduje się w spokrewnieniu z Bogiem w Trójcy.

 

 

MAMY TRWAĆ PRZY CHRYSTUSIE, ABY OSIĄGNĄĆ ŻYCIE WIECZNE

 

26.08.88

Mówię ci z powagą, że Korzeń wszelkiej cnoty nosi nazwę: MIŁOŚĆ. Ja jestem Miłością. Jestem Korzeniem, który cię karmi i upiększa. Pójdź, trwaj we Mnie, a będziesz żyła wiecznie!

 

 

CHRYSTUS MUSI BYĆ ZASADZONY W SERCU, ABY MOŻNA BYŁO POSIĄŚĆ ŻYCIE WIECZNE

 

25.10.94

Ja jestem Drzewem Życia. Ktokolwiek zasadził Mnie w sobie, posiada życie wieczne. Mogę przemienić twoją duszę w Eden, w Raj.

 

 

MA ŻYCIE WIECZNE TEN, KTO WIERZY

 

12.02.96

Umarłem, zmartwychwstałem, jestem Pierwszy i Ostatni. Kto wierzy we Mnie, będzie miał życie wieczne.

 

 

MAMY ZASIEWAĆ ZIARNA W GLEBĘ, KTÓRA JEST CHRYSTUS, ABY MIEĆ ŻYCIE WIECZNE

 

17.07.96

Popatrz, jestem jak żyzna gleba. Jeśli we Mnie zasiewacie swe ziarno, waszym żniwem będzie Życie Wieczne, a Raj będzie waszym domem.

 

 

TO CO DOBRE I ŚWIĘTE PROWADZI DO ŻYCIA WIECZNEGO

 

15.06.95

Odrzuć, Moje dziecko, wszystko, co prowadzi do zła, i zanurz się we wszystkim, co jest dobre i święte, a co doprowadzi cię do życia wiecznego.

 

 

ABY ŻYĆ WIECZNIE, MUSIMY UMRZEĆ DLA SIEBIE

 

23.02.95

Mówię to z powagą: Jeśli nie umrzecie dla samych siebie, nie osiągniecie życia wiecznego. 

 

 

ZA WYRZECZENIA OTRZYMAMY NAGRODĘ W KRÓLESTWIE I ŻYCIE WIECZNE

 

19.06.95

Nie ma takiego, kto modliłby się, poświęcał, pościł ze względu na Królestwo Niebieskie, a nie zostałby wysłuchany i nie otrzymał stokroć więcej obecnie oraz przyszłym świecie i kto nie odziedziczyłby Życia Wiecznego».

 

 

SZACUNEK WOBEC BOGA, WIERNOŚĆ I OKAZYWANIE MU CZCI POTRZEBNE, ABY DOJŚĆ DO ŻYCIA WIECZNEGO

 

28.11.96

Kto przyjmuje to Serce łaskawie, kto uzna Nas z szacunkiem, wiernością i czcią jako Trzykroć Świętego – tego Ja Moją boskością poprowadzę do życia wiecznego. Moje Najświętsze Serce drży z miłości do ludzkości, tak jest zakochane w człowieku.

 

 

OPANOWANIE I MIŁOSIERDZIE PROWADZI DO ŻYCIA WIECZNEGO

 

29.12.96

Wypełniaj Moje polecenie i nie zasmucaj Mnie. Przypomnij każdemu, co przynosi ludzkości piękno Mego Ducha. Ono przynosi pokój, miłość, łagodność, życzliwość, cierpliwość, prawdomówność, wspaniałomyślność, opanowanie i miłosierdzie, które doprowadzą ich do życia wiecznego.

 

 

MAMY ROBIĆ WSZYSTKO RAZEM Z CHRYSTUSEM, ABY OSIĄGNĄĆ ŻYCIE WIECZNE

 

1.03.91

Szczęśliwy człowiek, który ze Mną prowadzi swój dom: osiągnie Wiedzę i wejdzie do Życia wiecznego.

 

 

DLA OSIĄGNIĘCIA ŻYCIA WIECZNEGO TRZEBA OKAZAĆ SKRUCHĘ, ŻYĆ WEDŁUG BOŻYCH PRZYKAZAŃ I PRZYNOSIĆ DOBRE OWOCE

 

20.03.91

Jeśli zapytacie Mnie: “Co powinniśmy zrobić, aby osiągnąć Życie wieczne?”, odpowiem wam: Okażcie skruchę! Podążajcie za Moimi Przykazaniami, przynoście właściwe owoce, a Ja, w obecności Moich aniołów, otworzę przed wami mieszkanie, które Sam dla was zachowałem.

 

 

WODA ŻYCIA ZAMIENI SIĘ W ŹRÓDŁO TRYSKAJĄCE KU ŻYCIU WIECZNEMU

 

3.04.97

A kiedy pochylisz się ku Memu Królewskiemu Sercu, będziesz piła z rzeki, w której płynie woda żywa. W tobie zamieni się ona w źródło tryskające ku życiu wiecznemu. Miej niewzruszone serce, bo Ja jestem twoim Ocaleniem. W Mojej Trójjedynej Świętości trzykroć cię błogosławię.