ZESZYT 53

Rodos, 23.07.91

– „Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel,

któremu na imię – Pan Zastępów” (Iz 54,5).

Jahwe, mój Ojcze, którego uwielbiam i za którym tęsknię, Ty, który wydobyłeś mnie z otchłani i który wywyższyłeś moją duszę przenikając ją, obejmując ją Twoim Ogniem i pozostawiając mnie w całkowitym zachwycie dla Ciebie. Jahwe, Majestacie i Królu Królów, Ty, który prowadzisz mnie tą cudowną drogą, zachowaj mnie od grzechu i upadków. Jestem grzesznicą bardziej zdolną do grzechu, niż do czynienia dobra. Umocnij Twoje miasto...

– Trwaj w pokoju. Ja, Pan, kocham cię. Weź Moją Rękę i chodź za Mną. Módl się, Vassulo, musisz bowiem przebyć jeszcze długą drogę, zanim osiągniesz doskonałość. Nie jesteś wolna od grzechu i upadków. Będziesz przeżywała upadki, ale jestem przy tobie, aby pomóc ci podnieść się i przytulić cię do Mojego Serca, abyś odczuła Moją Miłość, to jak cię kocham. Chodź, pomodlimy się razem:

Ojcze, pośpiesz nam na pomoc i skieruj nasze kroki ku doskonałości.

Doprowadź nas do przebóstwienia i uczyń nas doskonałą siedzibą

Twojej świętości. Amen.

– Jezu?

– Ja Jestem.

Mój Duch Święty, Moja Vassulo, będzie szukał po całej ziemi nawet najmniejszych z was, aby każdego wybawić z ohydy spustoszenia mieszkającej obecnie w wielu z was... Wkrótce, podczas Mojego Przyjścia do was, Niebiosa wyleją potoki. Ja, Pan, uczyniłem dla was wiele cudów i jeszcze więcej dokonam ich w tych nadchodzących dniach.406

Módl się, Moje dziecko, za tych, którzy obrażają Moją Świętość i bluźnią Mojemu Świętemu Duchowi, nazywając Go głupstwem. Czyż nie powiedziałem: „Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone”,407 bo Duch nie przeciwstawia się Synowi ani Ojciec – Duchowi, My bowiem, Trzej, jesteśmy zgodni.408 Wielu z was potępia Moje Niebieskie Znaki i prześladuje tych, przez których mówi Mój Duch, gdyż nie wierzy, że one pochodzą ode Mnie. Córko, popatrz na Rany Mojego Ciała...409

Pozostaje Mi teraz bardzo mało czasu, zanim Ręka Mojego Ojca uderzy w to pokolenie. Posłuchajcie waszego Ojca,410 od którego pochodzicie, posłuchajcie Jego Głosu: Wszelkimi sposobami usiłowałem was zgromadzić, aby przypomnieć wam o życiu w świętości, Ja bowiem jestem Święty, ale jedynie reszta spośród was słucha, gdy mówię. Przemawiałem przez tych, których uważacie za godnych pogardy. Mówiłem przez słabość i ubóstwo, ale wy, dochodząc do szaleństwa, ustanowiliście kult prześladowania Mojego Świętego Ducha, który ich prowadzi! Posłałem wam przez nich ducha Eliasza i ducha Mojżesza,411 tych dwóch świadków przyobleczonych w wory (Ap 11,3), aby prorokowali i przypomnieli wam Moje Prawo przed Moim wielkim Powrotem. Mają mówić do was w Moim Imieniu i doprowadzić was do Prawdy, do rozsądku. Nad wami jednak rozciąga się potężna ciemność, a wasze mniemanie o posiadanej wiedzy stało się polem walki z Moją Wiedzą. Kłamstwo zawsze prześladowało i prześladuje Prawdę. Pisma jednak nigdy nie kłamią. Powiedziano, że wychodząca z Czeluści Bestia412 przygotowuje się do wojny z nimi, aby ich pokonać i zabić.413

Rzeczywiście, wasze pole walki jest obecnie przesiąknięte niewinną krwią, gdyż Mój Święty Duch proroctwa stał się plagą dla tych, którzy należą do świata.414 Ich szaleńcze prześladowania oraz całkowite odrzucenie okazywane Moim rzecznikom przypominają to, co uczyniła Sodoma. Uparte odrzucanie otwarcia swych serc i poddania się, ich odrzucanie otwarcia uszu, by słuchać dziś Mojego Głosu, przewyższyło upór Faraona w Egipcie.415 Daję wam dzisiaj to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć”.416 Daję to wszystko, co pobudza waszego ducha, aby nazywał Mnie ‘Abba’. Mój Duch Święty powołuje was wszystkich do prawdziwej pobożności i do lepszego poznania Samego Boga. Dlatego wciąż powtarzam te same prawdy, które już zostały wam dane.

Będę cię wzywał, pokolenie, aż przeniknę przez twoją głuchotę. Nie przestanę cię wzywać w agonii, aż usłyszę od ciebie słowo:

Abba!

Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia zstąpią wkrótce na was.

Rodos, 24.07.91

– Moje żarliwe pragnienie nauczania ich417 przekracza ludzkie zrozumienie i dlatego Mądrość stoi u drzwi ich serc. Nikt nie jest godzien Mojej Mądrości, jednakże Ojciec, w Swojej Nieskończonej Dobroci, bardzo chce udzielić Mądrości prostym dzieciom.

Ach!... Moi ukochani, wszyscy stanowicie Moje potomstwo. Staliście się i jesteście cały czas godni pożałowania. Któryż jednak ojciec porzuciłby swe dziecko w nieszczęściu i pozwoliłby mu żyć w jego zdeprawowaniu aż do chwili, kiedy Śmierć je przygniecie? Czyż nie zadziałałby, aby je szybko uratować?

Teraz, gdy wydarłem was otchłani, podnieście ku Mnie swe oczy. Wasze oczy powinny patrzeć na Doskonałość. Pozwólcie Mi wraz z wami zajmować się waszym domem. Nie będziecie tego żałować...

Ja, Pan, błogosławię każdego z was. Bądźcie naczyniami światła418 dla tych, których mijacie i uważacie za naczynia zabrudzone, niezdolne do rozróżnienia ręki prawej od lewej. Przyprowadźcie ich do Mnie. Dam wam Moją Siłę, nie bójcie się.

Ludzki ród zadaje Mi śmiertelny ból i Moje Serce rozdziera się, patrząc na tyle nieprawości i grzechów na świecie. Wy jednak usłyszeliście Moje Skargi, bo przyszedłem do was. Usłyszeliście Mój Głos, cieszcie się! Radujcie się i bądźcie szczęśliwi, że uzdrowiłem wasze osłabione oczy, serca cierpiące z powodu bezprawia. Dzięki Mojemu Miłosierdziu sprawiłem, że powróciliście do Mnie. Teraz, młodzi i starzy, pozwólcie Mi wszyscy posługiwać się wami dla realizacji Mego Boskiego Planu. Módlcie się, prosząc o Moje Panowanie. Jakże drodzy Mi jesteście! Módlcie się bez przerwy, a stanie się to waszym pokarmem.

27.07.91

– Panie, uczyń nas doskonałymi w Twojej Piękności.

– Mała, daję ci Mój Pokój. Ciągle proś, a będzie ci dane. Módl się często, żarliwie.419 Podczas gdy grzesznik bez wyrzutów sumienia będzie trwał w swej nieprawości, ty będziesz ciągle się uświęcać, kochać i modlić za tych, którzy odwrócili się ode Mnie. Słuchaj Mnie, a Ja spełnię wszystko, co ma być spełnione. Ja, Jezus, nadal będę ci pomagał w wykonaniu całej pracy, o którą cię poprosiłem. Moja mała uczennico, pozostań przy Mnie i kochaj Mnie. Ja, Pan, kocham i błogosławię cię. Miej Mój Pokój. Pójdź, u twego boku jest Miłość.

Rodos, 29.07.91

– Mój Panie, Twoje Imię jest jak rozlewający się olejek,420 podobny do tego, który wydzielają ikony421 On jest Twoją pieczęcią, Panie.

„Zielonym drzewem oliwnym, zdobnym pięknymi owocami nazwał cię Pan...” (Jr 11,16).

– Moja córko.

– Czy to Ty, mój Stworzycielu?

– Ja Jestem...422 Ach, Moje dziecko! Przyszedłem w ten sposób nie tylko ze względu na ciebie samą, lecz także ze względu na wszystkie inne Moje dzieci, aby prosić was o święte życie i o odwrócenie się od waszego złego życia.423 Pozwólcie Mi spełnić waszą nadzieję. Pragnę nawiedzić każdy rodzaj nędzy na tej ziemi i wyzwolić was z grzechu.

Ja Jestem to Moje Imię. Ja jestem Święty,424 pragnę więc abyście i wy żyli w świętości. Uświęćcie wasze życie, zwracając się ku Mnie.425

Szatan nie ma żadnego przystępu do czuwających bez przerwy na modlitwie.426 Otwórzcie wasze serca, abym mógł wejść do was, czyniąc z was Moją Siedzibę. Miejcie Mój Pokój.

30.07.91

– Moja Vassulo, niech nic nie staje między Mną a tobą. Jak księżyc i słońce są stałe, podążają wierne prawom natury i nie znikają z nieba, tak również Ja odznaczam się stałością i trwam u twego boku. Jednakże nawet gdyby one się zmieniły, Ja nigdy się nie zmienię.427 Stoję, stałem i będę zawsze niezmiennie stać przy tobie. Kiedy się objawiam, to znaczy kiedy ukazuję ci całe Moje Ja i kiedy mówię ci, że cię nigdy nie opuszczę, nie odwrócę się od ciebie ani nie odbiorę Moich Klejnotów, wierz Mi i nie miej nawet cienia wątpliwości. Wskrzesiłem cię, abyś była ze Mną i abyś szła za Mną. Podążaj więc, Moja uczennico, za swym Mistrzem. Niech twoje myśli skupią się na Mnie. Byłaś umarła, bo nigdy Mnie nie znałaś, ale Słowo dotarło do twego ucha, błogosławieństwem wskrzesiło cię,428 Tchnieniem Swego Świętego Ducha ożywiło cię i otwarło ci oczy, a potem Pocałunkiem Swych Ust uczyniło cię oblubienicą.

Ja zbawię was wszystkich w ten sposób.

Nie bój się, kiedy przychodzę z Moim Krzyżem, z Moją Koroną Cierniową i Moimi Gwoździami, aby ci je podarować, gdyż te bezcenne, ofiarowywane ci Klejnoty są tymi samymi, które Ja z miłością żarliwie ucałowałem. One są narzędziami twojego odkupienia.

Pozwól Mi posługiwać się tobą, Vassulo, abym poprzez ciebie, przez to, co piszesz i mówisz, mógł wylać Moje Serce na to pokolenie. Złóż we Mnie nadzieję, pragnij Mnie. Nie czuj się pokonana. Ja Jestem znajduje się bliżej ciebie niż kiedykolwiek. Czy nie zasługuję na większą radość?

– O, tak, Panie! Spraw jednak, bym bardziej odczuwała Twoją Obecność.

– Chociaż jestem z tobą przez cały ten czas, ty wciąż nie odczuwasz ani nie zauważasz Mojej Obecności? Przemawiałem do ciebie przez tak wiele lat, a ty ciągle Mnie nie odczuwasz?

– Chciałabym więcej od Ciebie. Chcę być całkowicie zalana i dosłownie ogarnięta przez Twojego Świętego Ducha.

– Przychodź do Mnie i spożywaj Mnie... pij Mnie, a wszystko to zupełnie darmo!429 Spożywaj Mnie, a będziesz więcej łaknąć; pij Mnie, a będziesz jeszcze bardziej spragniona! Przyjmuj Mnie z radością, abym i Ja mógł się rozradować. Dowiedz się, jak bije Moje Serce i jak raduje się za każdym razem, kiedy Ja i ty stajemy się jedno, zjednoczeni w miłości. Przyjdź uświęcić się, spożywając Moje Ciało i pijąc Moją Krew.430

– Tak, Panie, pragnę Ciebie.

– Złóż we Mnie nadzieję, bądź spragniona Mnie, a wkrótce, niebawem, twój Najświętszy przyjdzie po ciebie i weźmie cię do Swojej Siedziby będącej także twoją Siedzibą. Błogosławię cię, córko.

– Błogosławię Cię, mój Boże.

Rodos, 2.08.91

– Jezu, mój Panie, niech błogosławione będzie Twoje Imię. Niech Twoje Święte Imię zostanie otoczone chwałą na zawsze, na wieki.

– Moje Święte Imię przebywa i zawsze będzie przebywać w całej Swojej Chwale.

– Niech Twoja Ręka prowadzi nas do Prawdy, do Samej Prawdy. Niech nic nie oddziela mnie od tej Prawdy, którą Ty Sam nam dałeś.

– Przyszłaś do Mnie pusta, a odeszłaś napełniona. Wielkość ani siła nie onieśmielały Mnie nigdy. Ja Sam napełniłem twoje usta Moją Mądrością, aby cię pouczyć i abyś nie zbłądziła. Dałem ci Moje Pouczenia, abyś w nich znalazła swoją obronę.

Posłuchaj teraz i staraj się zrozumieć:431

połóż Nasze Dwa Serca jak pieczęć na twoim sercu.

Niepokalane Serce waszej Matki będzie waszym wałem obronnym, a Moje Własne Najświętsze Serce – waszym Mieszkaniem. Dzięki opieczętowaniu waszych serc tym Znakiem, lisy siejące spustoszenie w Moich właśnie owocujących Winnicach zostaną schwytane. Wy, Moi mali, wy jesteście Winnicą Naszych Dwóch Serc.432

Pójdźcie, Moje małe dzieci. Posłuchajcie: kogo z was zachwyca Życie Wieczne? Uwielbiajcie Mnie w blasku Mojej Świętości. Bądźcie wytrwali w modlitwach. Szatan zostanie związany Różańcem.

Małe dzieci, bądźcie wytrwałe w przystępowaniu do spowiedzi, abyście mogły przychodzić przyjmować Mnie w Świętej Eucharystii tak często, jak możecie. Pośćcie dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie, aby podjąć ofiarę i wynagradzać. Nie oglądajcie się ani na lewo, ani na prawo, patrzcie przed siebie, tam, gdzie Ja Jestem. Dokądkolwiek Ja pójdę, chodźcie za Mną; gdzie Ja żyję, tam i wy również żyć będziecie. To są, Moi umiłowani, Moje zasady.

Powinniście przyswajać Moje Słowo jak wasz codzienny pokarm. Ono jest waszym Niebieskim Chlebem, ono jest waszym Życiem. Przychodźcie do Mnie często, poświęcając się Mojemu Najświętszemu Sercu, a obdarzę was Moim Tchnieniem, czyniąc was Moimi, abyście zanieśli Moje Słowo na cztery strony świata.433 Pamiętajcie: niech Moje Myśli staną się waszymi myślami, a Moje Pragnienia – waszymi pragnieniami. Naśladujcie Mnie. Błogosławieni jesteście wy, którzy Mnie nie widzicie, a jednak wierzycie.434

Pozostawiam Moje Tchnienie Miłości na waszych czołach. Błogosławcie Mnie i kochajcie.

Powiedz im, Moja Vassulo, jak bardzo darzę szacunkiem Komnatę, w której zostałem poczęty.435

Orędzie naszej błogosławionej Matki dla tej samej grupy.

– Błogosławione dzieci, niech wasze serca staną się jak ogród miły Panu, miejsce odpoczynku dla waszego Króla. Pozwólcie Mu wejść do serc, aby – nawet wtedy, gdy zastanie je wyniszczone i wyjałowione – przemienił je w ogród radości. Pozwólcie Mu tchnąć na wasze serca, aby je ożywić. Jego Tchnienie ma najdelikatniejszy zapach. Potem Swą Krwią, jak poranną rosą, obmyje was z plam, aby was udoskonalić, Moi mali. Ach!... Jakże was kocham... Przychodźcie słuchać waszego Boga. Jego Mowa jest samą słodyczą, pełnią współczucia.436

Módlcie się, Moi umiłowani, módlcie się bez przerwy. Znajdziecie odpowiedzi na wasze problemy w nieustannej modlitwie. Niech to będzie waszą bronią: modlitwa serca. W ten sposób prowadźcie dialog z Bogiem. Szatan ucieka za każdym razem, kiedy z miłością wzywacie Boga. Dlatego dziś, jutro i zawsze będę wam powtarzać: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Moja miłość do was jest wielka. Nie pozwalajcie szatanowi kusić was, abyście przestali na Mnie patrzeć. Bądźcie czujni.437 Ja, wasza Najświętsza Matka, błogosławię was wszystkich.

– Tak, mój Jezu?438

– Vassulo, niech twoje grupy modlitewne zostaną nazwane grupami modlitewnymi Dwóch Serc, bo Nasze Serca439 są zjednoczone w Miłości i stanowią Jedno. Ja jestem u twego boku. Miłość znajduje się przy tobie.

Następnie, późno wieczorem, poprosiłam Jezusa, aby wytłumaczył mi, co dzieje się ze mną, kiedy przeżywam Mękę.

– Jesteśmy zjednoczeni w jedno ciało, a więc... Ja obejmuję cię, ogarniam cię całkowicie, bo jesteś Moją własnością, i kieruję twoim duchem. Jak pestka ukrywa się w miąższu swojego owocu, tak i Ja ukrywam cię w podobny sposób. Twój duch jednoczy się z Moim Duchem we Mnie, twoim Chrystusie. Kochaj Mnie, adoruj Mnie i módl się. Jestem z tobą nierozłączny.

Och! Pójdź, pójdź, niech twoja miłość będzie niegasnącym ogniem. Ja Jestem Ogniem niewyczerpanym, który ogarnia dusze. Naśladujcie więc Mnie, waszego Boga. To jest Moje Pragnienie odnoszące się do każdego z was. Miej Mój Pokój.

Rodos, 4.08.91

– Panie, kiedy nadejdzie czas Twojego Nawiedzenia, czy będziemy gotowi? Nikt nie zna rzeczy, które Ty trzymasz w ukryciu. Ilu będzie nadal nasilać prześladowania przeciw Twojemu Orędziu? Zniekształcają to, co mówisz. Obmyślają tylko, jak udowodnić światu, że te posłania są szatańskie, że pochodzą od sekty New Age lub od złego ducha. Ale, mój Jahwe, którego uwielbiam i pragnę, Twoją Mocą pragnę Tobie złożyć ofiary pochwalne, bo ocaliłeś moje życie od śmierci, abym chodziła przed Bogiem...440

– Moja wonności należąca do Mnie, wesprzyj się na Mnie. Posłuchaj Mnie: wołaj! Wołaj bez obawy do narodów: Nawróćcie się, bo Czas Miłosierdzia prawie się skończył. Odmieńcie swe życie i żyjcie w świętości.441 Poświęcajcie się i zmieniajcie życie na lepsze przed nadejściem Pana. Módlcie się, módlcie się za tych, którzy tłumią Mego Ducha. Módlcie się za tych, którzy mówią o jedności, lecz zastawiają sidła na tych, którzy ją realizują. Zażądam od nich rozliczenia się w Dniu Sądu, wzywałem bowiem, lecz nikt nie odpowiedział. Mówiłem otwarcie, jednakże nikt nie słuchał.442 Ciągle niszczą Mój Dom, który właśnie odbudowuję za cenę krwi Moich świętych męczenników. Módlcie się o Pokój dla Mojego Domu, o pokój między braćmi, o szczerość w sercach, pokorę i miłość, a wtedy... jedność zakwitnie w każdym sercu... i Moje Święte Miasto, Jeruzalem, jedno i zjednoczone, odda Mi chwałę.

Ach! Vassulo, nic nie jest daremne. Moje Dzieło, które zatrzymuje cię często do późna w nocy, nie ulegnie zniszczeniu. Moje Słowo dotrze na krańce świata. Bądź spokojna, Moje dziecko. Ja, Jezus Chrystus, twoja Matka, święci i twój anioł stróż jesteśmy przy tobie. Nie lękaj się. Twój Abba stanowi twoją Siłę i twoje Schronienie. Jesteś Mi bardzo droga, Moje dziecko.

Rodos, 5.08.91

– Panie, czuję się jak łódź bez wioseł! Mój duch oddalił się od Twojego, pomóż mi!

– Moja biedna oblubienico. Kto troszczy się o ciebie? Kto zaspokaja twoje potrzeby?

– Ty, mój Panie.

– Powiedz: Ty, mój Małżonku. To Ja mówiłem do ciebie przez usta twojego spowiednika. Ja jestem twoim Oblubieńcem. Jesteś szczęśliwa, ty, która otrzymałaś tę łaskę? Niebo jest twoim domem. My?

– Tak, Panie, na zawsze. Mój Panie i mój Boże, błogosławię Cię. Niech uwielbione będzie Imię Twoje! Chwała niech będzie Bogu!

– Pójdź, połóż głowę na Moim Sercu. Odczuj tę miłość, którą cię darzę. Odczuj Niebo w sobie i ciesz się. Ciesz się, Moja mała, bo twój Zbawiciel jest z tobą i to On cię prowadzi, to On kształtuje cię na Swe podobieństwo... Ach!... Bądź Mnie spragniona i pragnij pić Żywe Wody Życia. Ja, Pan, obdarzę twoją duszę tą Wodą na zawsze.443 Nie jesteś sama, NIGDY! ...pieść Mnie swoją miłością, swoimi myślami, swoim sercem, dobrymi czynami. Córko i oblubienico, pomogę ci.

6.08.91

– Zbaw nas wszystkich, Jezu! Zaczekaj, mój Panie, aż wszystkie Twoje dzieci nawrócą się, zanim nadejdzie Twój Dzień! Twój Tron niebawem zstąpi na nas, lecz czy my wszyscy jesteśmy przygotowani? Pozwól Twojej Rzece, której prądy odżywiają wyniszczone miasta, popłynąć w nas. Panie, zalej nas, ogarnij nas. Otocz nas, bo kiedy będziesz w nas, nasze miasta nigdy więcej nie będą mogły upaść! Uświęć Swoją siedzibę, dokonaj naszego przebóstwienia.

– Pomazaniec444 błogosławi cię i nalega, abyś się modliła. Nie trać nadziei.445 Daję wam wystarczająco dużo czasu, aby was upomnieć, czy jednak twoje pokolenie to zrozumie? Czy będą chcieli zmienić życie? Musisz wziąć pod uwagę, Moje dziecko, codzienne znieważanie Mnie. Jak długo jeszcze wasz Pomazaniec ma być znieważany?...

Czy masz Mi coś do powiedzenia, córko? Nic nie słyszę.

– Łaski! Potrzebujemy łaski, aby powrócić do Ciebie tak jak ja. Nic nie wiedziałam o Tobie ani o tym, jak bardzo Cię obrażałam, mój Panie, aż do chwili, kiedy Ty przyszedłeś do mnie przez Łaskę.

– Módl się więc nadal za twoich braci. Powiadam: Sodomie nie było tak ciężko, jak będzie temu pokoleniu.446 Czy przypominasz sobie Niniwę?447 Oni byli na granicy wielkiego upadku, ale posłuchali Jonasza, Mojego posłańca, i od największego do najmniejszego... wszyscy pościli, nawrócili się i uczynili ślub zmiany życia, by prowadzić je w świętości. „Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki”,448 odszukajcie prawdę. Córko, szczęśliwy człowiek, który pójdzie za Moją radą.449 Pozwól Mi powiedzieć ci jeszcze jedną rzecz. Ja, Pomazaniec, ogarnę was wszystkich Moim Ogniem i pochłonę was, aby dać waszym duszom nowe życie. Pozostaje Mi teraz mało czasu, Ten Czas Miłosierdzia i Łaski prawie się skończył. Nie taję Moich Planów, podobnie jak nie ukrywam Mojego Oblicza. Objawiam Moje Oblicze jak nigdy przedtem. A wasza rola, Moi umiłowani, polega na tym, by iść i rozpowszechnić te Orędzia o Drugim Zesłaniu Ducha Świętego oraz to, czego Duch naucza.

(Później)

Mój Duch jest z twoim duchem, to Ja cię napełniam. Ach! Vassulo Mojego Najświętszego Serca, przypominaj sobie zawsze te słowa:

Moja Droga Krzyżowa jest naznaczona Moją Krwią

i Ja błogosławię oraz namaszczam każdego, kto pragnie wejść na tę drogę.

Jesteś prześladowana z Mojego powodu. Nie obawiaj się, Ja jestem przy tobie, u twego boku, dla dodania ci odwagi.450 Jesteś potępiana, lecz tylko przez ten świat. Z powodu Mnie znieważają cię ludzkie usta. Raduj się, bo Ja też byłem znieważany! Czyż nie powiedziałem, że nikt nie jest większy od swego Nauczyciela?451 Jesteś pośmiewiskiem twojego ludu,452 ale byłem nim również Ja, twój Król. Gdy będą cię biczować w Drodze na Kalwarię, twoja krew zmiesza się z Moją. Jakim większym zaszczytem mogę cię obdarzyć, od uczynienia z ciebie krucyfiksu żyjącego dla Mojej Chwały? Kiedy widzę twoje stopy niemal upadające, podnoszę cię i biorę na Moje Ramiona, jak baranka.

Pójdź! Ze Mną zawsze będziesz bezpieczna.

– Jezu, Ty jesteś moją Nadzieją, moją Siłą, moją Radością i Pieśnią. Będę zawsze szukać schronienia w Twoim Najświętszym Sercu.

Rodos, 10.08.91

– Ja Jestem prosi was o codzienne powierzanie Mu siebie. Szukajcie Mnie, a znajdziecie Mnie.453 Ja i wasza Najświętsza Matka mówimy wam: módlcie się, módlcie się, módlcie się, ciągle się módlcie. Szatan przychodzi, gdy śpicie. Nie dawajcie przystępu szatanowi. Módlcie się, modlitwa bowiem jest waszą bronią przeciwko szatanowi. Miłość was kocha.

11.08.91

– Powiedziałem:454 „Jesteście Moimi dziećmi Światłości”455 i dodam do tego: „...a waszym Mieszkaniem jest Moje Najświętsze Serce”. Pamiętajcie: Moja Miłość do was wszystkich jest Ogromna. Nigdy nie zapominajcie o tym, nigdy więcej.

Jezus prosił o przeczytanie Kol 3,5-17.

Rodos, 12.08.91

– Mój Pan i Bóg?

– Ja Jestem. Będę przemawiać w całkowicie wolny sposób do Moich baranków.456 Wszystko, czego od was żądam, to miłość. Kochajcie Mnie bezgranicznie. Ja jestem Źródłem Wzniosłej Miłości. Przyjdźcie do Mnie zaczerpnąć ze Mnie i napełnić serca, by móc dawać tę miłość innym. Dokądkolwiek byście poszli, tam jestem obecny. Nie zapominajcie zatem nigdy, że tam, gdzie się znajdujecie, Ja Jestem. Ja, Pan, błogosławię was. Troszczcie się o waszych braci i siostry, przyprowadźcie ich do Mnie. Ukażcie im Moje Święte Oblicze. Moje małe dzieci, stworzyłem was z Miłości, abyście Mnie kochały, pocieszały, uwielbiały.

Pragniecie Mnie otoczyć chwałą? Zatem kochajcie Mnie i adorujcie. Bramą Niebios są modlitwy, które kierujecie do Mnie. Pragnę modlitw waszych serc. Mówię wam: módlcie się, módlcie się, módlcie się.

Pamiętajcie, że Serce waszej Matki i Moje zjednoczone są w Miłości. Także ty, którego kocha Moje Serce, przyjdź do Nas Dwojga. Zapewnię ci odpoczynek w Moim Najświętszym Sercu, a w Sercu twojej Matki doznasz opieki. Ja jestem Zmartwychwstaniem i jak was wskrzesiłem, tak wskrzeszę jeszcze wielu. Ja jestem Miłosierdziem. Ze względu na to Moje Nieskończone Miłosierdzie, pozwalam dotykać Mego Serca. Miłość-i-Miłosierdzie znajduje się teraz u samych waszych drzwi!

Rodos, 13.08.91

– O, Jahwe, mój Boże i Ojcze, uśmiechnij się do nas. Panie?

– Ja Jestem. To Ja, Jahwe, twój Abba.

– O, Boże, miej litość nad naszą nędzą.

– Mój kwiecie, Ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Najmiłosierniejszy. Ja jestem Nieskończonym Oceanem Miłosierdzia, Współczucia i Czułości. Dałem wam Moje Prawo. Nie wystarczy jednak mówić, że znacie Moje Prawo, powinniście Nim żyć. Nie wystarczy też mówić, iż wierzycie, że Ja Jestem. Pragnę, abyście Mnie kochali i czcili Mnie. Nawet demony wierzą, że Ja Jestem, ale nie kochają Mnie ani nie adorują.457 One słyszą Mój Głos, ale Mnie nie kochają. Bądźcie Mi wierni. Wy, którzy jesteście Moim potomstwem, przyjdźcie do Mnie, waszego Abba, i pocieszcie Mnie. Ja-Jestem-zmęczony, tymczasem wy stanowicie tylko małą resztę, która może Mnie pocieszyć. Jesteście najmniejszą cząstką stada i Moje Oczy spoczywają na was. Ze Swego Tronu wasz Abba mówi wam: Kocham was wszystkich miłością wieczną. Bądźcie błogosławieni.

(Później)

Panie, przebacz nam, bo naprawdę nie umieliśmy docenić Twojej Wielkiej Miłości. Nie umieliśmy docenić Twojej Wielkiej Ofiary. Nie umieliśmy kochać ani trwać w jedności. Ciągle powtarzamy nasze błędy. O, Panie Jezu, rozpaczliwie potrzebujemy Twej pomocy, by odzyskać rozsądek. Przyjdź nas zbawić. Korona przebóstwienia spadła z naszych głów. Popatrz na nas, popatrz na naszą nędzę, nasze żałosne upodlenie, zanik tego, co święte. Przez Swoje przyjście do każdego z nas spraw, abyśmy powrócili do Ciebie. Jak nawiedziłeś mnie, tak nawiedź resztę Swoich dzieci i ukaż im Swoje Serce.

– Moja Vassulo, pragnę usłyszeć z każdych ust: „Jezu, kocham Cię; zbaw moją duszę i zbaw także dusze innych ludzi”. Módl się więc o nawrócenie tych biednych dusz. Odmawiaj nowenny, a Ja wysłucham. Mogę zamienić uparte zamknięcie na otwarcie się. Proś więc Moje Najświętsze Serce, a Ja uczynię resztę.

18.08.91

– O, Panie, jestem śmiertelnie poruszona. Dziś przeżywam mój Ogrójec. Moja dusza jest umęczona i przygnębiona. Szatan w sposób widoczny postanowił użyć mnie jako tarczy strzelniczej i rozszarpać na kawałki. Bezlitośnie mnie przeszywa. Jestem celem dla moich prześladowców. Gdzież więc jest moja nadzieja?

W Moim Najświętszym Sercu, Moja gołębico. Twoim schronieniem jest Moje Najświętsze Serce.458 Zwróć się do Mnie, a Mój Duch cię pocieszy. Ofiaruj Mi swe trudności, a Ja ukryję je w Moim Sercu. Zrobię z nich dobry użytek: wyzwolę dusze z czyśćca... Zapomnij więc o trudnościach tych dni i wypocznij we Mnie, twoim Bogu. Ja jestem Oceanem Pokoju. Daj Mi, córko, wszystkie swoje troski, a Mój Pokój je unicestwi. Miej Mój Pokój, Mój baranku. Kocham cię, daję ci Pokój. Wypocznij we Mnie. A teraz idź w Pokoju.

19.08.91

– Panie, dlaczego ci, którzy są narzędziami pokoju459 – prowadzonymi przez Ducha Świętego, działającymi dla pokoju, siejącymi ziarna przynoszące dobre owoce – muszą słyszeć, że powinni zamilknąć? Dlaczego są prześladowani? Dlaczego im się nie wierzy? Dlaczego istnieją ci nie dowierzający?

– Oni460 bowiem zostali nabyci przez kupców jak drogie towary. Racjonalizm okrywa ich ducha, przytępia ich zmysł rozeznania i zabija pokorę. Jak Sodoma i Egipt, odrzucają wszystko, co pochodzi z wnętrza Kościoła, odrzucają moc wewnętrzną, którą jest

Mój Duch Święty.

Jednakże Ja udzielę ci Mojej Siły, abyś postępowała naprzód, taka bowiem jest Moja Wola.

20.08.91

– Jakie to będzie cudowne dla wszystkich chrześcijan żyć razem jak bracia! O ileż większa będzie Twoja Chwała, kiedy zobaczysz nas pokornych, wokół jednego Tabernakulum i Ołtarza, uwielbiających Ciebie jednym sercem, w jednym duchu i jednym głosem... Tymczasem, gdy – posłuszna Twoim rozkazom – świadczę o jedności, nie wierzy mi się ani nie jestem rozumiana. Oni przygniatają mnie do ziemi jak kamienie młyńskie.

– Moje dziecko, Pomazaniec jest twoim Pasterzem i czuwa nad tobą, otwierając ci drogę.461 Wszystko, o co cię proszę to, abyś przyodziana w Moje Błogosławieństwa przekazała narodom Miłość, którą ci dałem. Pozwól Mi posługiwać się twoją małą duszą. Abba trzyma cię w Swoich Ramionach. Ja Jestem przebywa z tobą. Spójrz na Mnie, czegóż nie zrobiłbym dla ciebie?... A czy ty możesz powiedzieć to samo?

– Tak, Panie.

– Zatem wstań i nadal dawaj świadectwo. Twój bieg się nie skończył.462 Nie trać jednak odwagi, jestem przy tobie, aby dodawać odwagi twemu małemu sercu. Kostki twoich stóp związane są z Moimi. Przyłożyłem ci Moje Wargi do ucha, aby szeptać i przypominać ci, że nie jesteś większa niż Twój Boski Mistrz.463 Czy tobie, będącej tylko Moją uczennicą, nie zostaną wymierzone te same ciosy, które otrzymał twój Mistrz, Pierwszy z Męczenników?

Moja córko, kochaj Mnie, a Ja będę nadal wylewał na ciebie Bogactwa Mojego Najświętszego Serca, całą tę obfitość, która została zachowana dla waszego Czasu. Niegdyś powiedziałem, że na Końcu Czasów wypełnię przez Moje Najświętsze Serce Dzieła, jakich nie było nigdy przedtem, Dzieła, które was zachwycą, aby ukazać wam olśniewającą chwałę Mojego Najświętszego Serca. Obiecałem, że ukażę całkowicie i w pełni Moje Najświętsze Serce,464 aby przyciągnąć serca, bo Moje Słowa są słodsze niż miód. Wszystko wypełni się w swoim czasie, zaufaj Mi. Nie pozwól nikomu cię zwodzić. Moje dziecko: Mój Dar przeszedł już przez próby. Błogosławię cię. Mądrość będzie nadal dokonywać z tobą Swoich Dobrych Dzieł.

30.08.91

– Panie mój i moje Życie.

– Ja Jestem. Milczenie jest najlepszą bronią po modlitwie.465 Wkrótce zdepczę Mojego wroga. Vassulo, posłuchaj Mnie:

Wasz Najświętszy właśnie wskrzesza Rosję, aby stała się narodem prawym. Rosja zostanie oddana doskonała w ramiona swego Oblubieńca. Ja, Pan, uczynię ją doskonałą. Czyż nie powiedziałem ci, Moje dziecko, że trzymam Moją Rękę na jej zimnym sercu, aby je rozgrzać?466

W dniu, w którym Moja oblubienica otworzy oczy i zobaczy Mnie, swego Małżonka, stojącego u jej boku, dostrzeże i zrozumie, co Moje Ręce w niej uczyniły. Dlatego też Rosja, Moja małżonka, otwarcie ogłosi Moje Imię jako Święte, a wszystkie złe duchy, które po niej krążą, uciekną. Powiedziałem wam o tym wszystkim, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, że to Ja, Wszechmocny, was prowadzę.

Posłuchajcie Mnie. Nie ukrywam Moich Planów. Jeśli ludzie będą ulegać pokusie ukrywania Moich Planów, Ja, Moją własną Ręką, wszystko odkryję przed wami wszystkimi, zanim się urzeczywistni. Najświętszy uprzedza was. Nie grożę nikomu z was.

Promień Niebieskiej Światłości wejdzie do wnętrza Mego Ciała,467 odmieni oblicze tej ziemi i przyniesie pokój braciom.468 To będzie zapłata za modlitwy, ofiary, pokutę, za stałość i wiarę świętych męczenników.

Jeśli byliście stali i zachowaliście wiarę, nie bójcie się, gdy nadejdzie godzina wielkiego ucisku, gdyż Godzina ta musi przyjść, aby zmienić oblicze tej ziemi. W ten sposób wszystko, co zostało powiedziane w Fatimie, spełni się.469 Ojciec kocha was wszystkich i nie sądzi nikogo.470 Żniwiarz już rozpoczął dzieło. Dzieła Ojca wszystkich was zadziwią.

A co do ciebie, Moje dziecko, przeczytaj ponownie Moje Orędzia. Czyż nie powiedziałem, że Ja, Pan, uczyniłem wiele cudów dla was i że uczynię ich jeszcze więcej w tych nadchodzących dniach?471 Czy widzisz, jak Moje przepowiednie się sprawdzają?

Teraz mówię wam: wkrótce, Niebiosa wyleją na was Moje Przyjście. Mój Ogień zostanie rzucony na tę ziemię, aby spalić jej zbrodnie. Nie powstrzymam Mojej Ręki. Moje Święte Imię jest codziennie znieważane i gardzi się Moimi przykazaniami.

Wszystkie słowa zapisane w Pismach spełnią się. Napisz: „W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostali ulegli przerażeniu i Bogu nieba oddali chwałę.”472

Pozostało już bardzo niewiele czasu. Przebaczcie waszym bliźnim, gdy macie jeszcze na to czas.473 Podejmujcie akty wynagrodzenia, pośćcie. Jeśli jesteś grzesznikiem, który sieje zamęt pomiędzy przyjaciółmi, nawróć się. Przez wzgląd na Moje Święte Imię powróć do Mnie. Jesteś panem swej woli, ale nie Moich Planów i dlatego napominam cię, abyś szybko zawrócił.

Szatan niestrudzenie wysyła swoich zwolenników do was wszystkich. Bądźcie czujni bardziej niż kiedykolwiek. Jego królowanie zbliża się do końca. To dlatego on zwymiotuje na tę ziemię jeszcze ostatni raz, mając nadzieję zmieść tyle dusz, ile tylko będzie mógł.474 Właśnie dlatego musicie mieć w sobie stałość i wiarę. Możecie bowiem tego uniknąć, a nawet przeszkodzić szatanowi w zwymiotowaniu na tę ziemię.

Odwagi, córko, podnieś głowę i wesprzyj się na Mnie. Będę nadal ci pomagać.

– Panie pełen Miłosierdzia, niech powrócą do Ciebie ci, którzy mówią: „pójdziemy naszą własną drogą.” Niech powrócą do posłuszeństwa Papieżowi ci chrześcijanie, którzy mówią mu: „pójdziemy naszą własną drogą.” Niech ich ludzka pycha spuści wzrok i niech ich zarozumiałość się ukorzy. Amen.

3.09.91

– Panie, Ojcze i Mistrzu naszego życia, nie opuszczaj nas ani teraz, ani w godzinie ucisku. Panie, Ojcze i Mistrzu naszego życia, pomóż Rosji wzrastać w Twoim Duchu. Ty, Który przeszyłeś osaczającego ją Czerwonego Smoka, Panie, Ojcze i Mistrzu naszego życia, wybaw nas od Buntu, w którym nieustannie trwamy.

– Ach, Moje dziecko! Moim Oczyszczającym Ogniem pouczę was wszystkich. Poczekaj a zobaczysz. Teraz posłuchaj Mnie i napisz, Moje dziecko: Jeszcze niedawno większość narodów świata nigdy nie uwierzyłaby, że nieprzyjaciel, Czerwony Smok, straci swą moc w Rosji tak nagle. Vassulo, jeśli twoja siostra, Rosja, zbuntowała się przeciw Mnie, to było to spowodowane grzechami świata i jego zbrodniami. Tyrania przychodzi z niskości.

– Czego jednak doświadczyły jej dzieci, ci męczennicy, którzy do Ciebie należą!

– Jak mogę opisać, co te dzieci wycierpiały, do czego mogę to porównać, córko? Całe Niebo było w żałobie z powodu tych dzieci. Jej synowie byli bez środków do życia, a kto był przy nich, aby ich opłakiwać? Czy był między nimi ktoś wystarczająco silny, by przeszyć Smoka? Nie. Mieli tylko kości obciągnięte skórą. Jej dzieci żebrały o chleb. Prześladowane przez wroga, upadały pod swoim jarzmem. Jeśli potajemnie przychodziły szukać we Mnie ucieczki albo schronić się w Moich Ramionach, surowo je karano. Nie było im wolno okazywać Mi gorliwości. Śledzący ich byli bardziej szybcy niż żmije, pilnując każdego wykonywanego przez nie kroku. Gdy tylko mieli jakieś podejrzenie, że pod czyimś materacem ukryta była Księga Życia, zadręczano Moich synów i córki, osaczano, a później więziono. Ach, córko! Moje Oczy stale płakały widząc ten naród zmuszony mieczem do milczenia. Kapłani i prorocy byli więzieni i zmuszano ich do życia w ciemności. Wielu z nich zostało bezlitośnie zmasakrowanych na Moich Oczach. Ten naród – który kiedyś oddawał Mi cześć i wielbił Mnie otwarcie, promieniejąc jak szafir, cytadela radości – został, z powodu grzechów i zbrodni świata, zamieniony w pustynię, w wyjałowiony kraj!

Mówię ci, córko, Rosja, twoja siostra, nie ukazała wam jeszcze tego, co spełni w Moje Imię. Najważniejszy Dzień ma dopiero nadejść i jak bardzo pragnę, aby już nastał! Módlcie się, módlcie się o ten Dzień Pełen Chwały.

9.09.91

– Mój Jezu?

– Ja Jestem. Kochaj Mnie, Vassulo, to uśmierza gniew Mego Ojca wobec tego pokolenia. Modliłem się do Ojca za tobą, Moja mała, aby uwolnił cię od „ciernia”, który ode Mnie wzięłaś...475

– Panie, proszę, wskaż mi fragment Pisma i potwierdź to, co właśnie usłyszałam od Ciebie.

Otwarłam Pismo Święte i przypadkowo mój palec pokazał: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22,42).

– Bądź błogosławiona. Ja cię poprowadzę.

11.09.91

– Panie, patrzę na Niebiosa i szukam Rzeczy Niebieskich. Szukam Twego Świętego Oblicza, aby czuć Pokój i móc się rozradować. Szukam Twego Świętego Oblicza, aby móc je kontemplować.

– Moje Oczy przypatrują się dzisiejszemu światu, jednemu narodowi po drugim, badają duszę po duszy w poszukiwaniu odrobiny ciepła, odrobiny hojności i odrobiny miłości. Jednak tylko bardzo, bardzo niewielu posiada Moją łaskawość. Bardzo niewielu troszczy się, by prowadzić święte życie. Tymczasem dni uciekają i są już liczone godziny przed wielką zapłatą.476

Moje miasta477 stały się miastami nierządu. Bezlitosne! Stały się fortecami demonów! WSZYSTKIE wewnątrz ZEPSUTE, gryzione przez robaki! Schronisko dla żmii i skorpiona! Jakże miałbym nie spuścić na tych odstępców Mojego Oczyszczającego Ognia?...

Nagle Jezus zmienił ton głosu i po kilku sekundach powiedział tonem bardzo poważnym, który mnie przeraził:

Ziemia zadrży i zostanie wstrząśnięta.478

I całe zło wzniesione jak Wieża479 legnie w gruzach i zostanie pogrzebane w pyle grzechu! W Górze, Niebiosa zostaną poruszone i zachwieją się fundamenty ziemi! Módlcie się, aby Ręka Mojego Ojca nie spadła w zimie.480 Piorunami i Płomieniami nawiedzę niespodziewanie wyspy, morza i kontynenty.481

Słuchajcie uważnie Moich ostatnich słów ostrzeżenia, słuchajcie teraz, gdy jest jeszcze czas. Czytajcie Nasze Orędzia482 i kiedy Niebo mówi, powstrzymujcie się od lekceważenia i głuchoty. Uciszcie wasze głosy, a usłyszycie Nasze. Zastanówcie się dwa razy przed wydaniem sądu, zastanówcie się więcej niż dwa razy, zanim potępicie Dzieła Ducha Świętego. Nie oszczędzę ani jednego z tych, którzy wyśmiewają się z Ducha Świętego, bluźnią Mu bezczelnie. Sprawiedliwość strąci ich do otchłani.

Wznieście wasze twarze i szukajcie Niebios, aby kontemplować Moje Święte Oblicze! Podnieście wasze oczy do Nieba, a nie zginiecie. Nawróćcie się! I proście Ojca, aby się ulitował. Niebawem, już wkrótce, Niebiosa otworzą się i Ja ukażę wam

Sędziego.


406 Nieudany pucz, który przyspieszył upadek komunizmu w Rosji, miał miejsce w niecały miesiąc po tym posłaniu.

407 Łk 12, 10.

408 Por. 1 J 5, 7n. (Zob. przypis 381).

409 Szaty Jezusa były przesiąknięte Krwią. Zobaczyłam Jego kostki u nóg pokryte krwawiącymi ranami zadanymi przez biczowanie.

410 Chrystus mówi tu o Sobie jako Ojcu. Określenie to nie ma związku z relacją Osób w Trójcy Świętej. Wskazuje jedynie, w jaki sposób możemy się zwracać do Niego jako Boga, jak możemy Go nazywać. W odniesieniu do Ojca Jezus zawsze będzie Jego Synem i nie może być nazywany Ojcem. Natomiast kiedy my zwracamy się do Boga, możemy słowo ‘Ojcze’ odnosić albo do Boga Ojca, czyli do Pierwszej Osoby Boskiej, albo do całej Trójcy Świętej, albo do poszczególnych Osób Boskich, a więc także do Chrystusa. I tak np. w liturgicznej sekwencji na Zesłanie Ducha Świętego Przybądź Duchu Święty, zwracamy się do Trzeciej Osoby Boskiej, Ducha Świętego, słowami: Przyjdź, Ojcze ubogich… Dla nas Trójca Święta i każda Osoba Boska jest ‘Ojcem’ w tym znaczeniu, że od niej – podobnie jak od naszego ziemskiego ojca – otrzymaliśmy istnienie i każde posiadane dobro. (Przyp. red.)

411 Por. Dz 3, 22; 7, 37; Syr 48, 10; Ml 3, 23. (Przyp. red.)

412 Bóg dał mi do zrozumienia, że Bestia oznacza tutaj kłamstwo.

413 Ap 11, 7.

414 Aluzja Boga do Ap 11, 10: dwóch proroków to plaga dla ludzi i świata.

415 Bóg czyni aluzję do Ap 11, 8: „…a zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt…”

416 1 Kor 2, 9.

417 Orędzie dla grupy modlitewnej w Rodos.

418 Por. Mt 5, 14n. (Przyp. red.)

419 Por. Mt 21, 22. (Przyp. red.)

420 Por. Pnp 1, 3.

421 Prawdopodobnie aluzja Vassuli do ikony w Soufanieh, w Syrii, i do ikony Bramy Niebios w Kanadzie, wydzielających pachnący olejek. (Przyp. red.)

422 Pełna radości, lecz stęskniona, by być razem z Nim, westchnęłam.

423 Por. 1 Tes 4, 1-12. (Przyp. red.)

424 Por. Kpł 11, 44. (Przyp. red.)

425 Por. 1 P 1, 13n. (Przyp. red.)

426 Por. Mt 26, 41. (Przyp. red.)

427 Por. Ps 102, 26n; Łk 21, 33. (Przyp. red.)

428 Por. Łk 15, 24.32. (Przyp. red.)

429 Por. Iz 55, 1n. (Przyp. red.)

430 Zachęta do przyjmowania Jezusa w Komunii św. powtarza się w Orędziach Prawdziwe Życie… bardzo często. Warto przypomnieć, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego prawosławni mają możliwość przystępowania do sakramentów w Kościele katolickim. Z prawa tego korzysta także Vassula (zob. kan. 844, par. 3). (Przyp. red.)

431 Orędzie dla greckiej grupy modlitewnej.

432 Grupy modlitewne nazwano Grupami modlitewnymi Dwóch Najświętszych Serc.

433 Por. Mk 16, 15. (Przyp. red.)

434 Por. J 20, 29. (Przyp. red.)

435 Niepokalane Serce Maryi.

436 Por. Ps 119, 103. (Przyp. red.)

437 Por. 1 P 5, 8. (Przyp. red.)

438 Jezus zawołał mnie.

439 Mówiąc o Dwóch Sercach, Jezus zawsze ma na myśli Swoje Najświętsze Serce oraz Niepokalane Serce Swojej Matki. (Przyp. red.)

440 Por. Ps 56, 13-14.

441 Por. Ef 4, 22n. (Przyp. red.)

442 Por. Iz 65, 12. (Przyp. red.)

443 Por. J 4, 13n. (Przyp. red.)

444 Inaczej „Namaszczony”, czyli Chrystus (grec.) lub Mesjasz (aram.). (Przyp. tłum.)

445 Obawiałam się, że w żaden sposób modlitwy moje i innych modlących się osób nie są wystarczające, ponieważ jesteśmy tak nieliczni…

446 Por. Mt 11, 23. (Przyp. red.)

447 Por. Mt 12, 41. (Przyp. red.)

448 Jr 6, 16.

449 Por. Ps 1, 1. (Przyp. red.)

450 Por. Mt 10, 17nn. (Przyp. red.)

451 Por. Mt 10, 24. (Przyp. red.)

452 Wielu zakonników i teologów prawosławnych wyśmiewa się ze mnie.

453 Por. Pwt 4, 29. (Przyp. red.)

454 Słowa do młodzieżowych grup modlitewnych z Rodos i Aten.

455 Por. 1 Tes 5, 5. (Przyp. red.)

456 Do grupy.

457 Por. Jk 2, 17-19. (Przyp. red.)

458 Por. Ps 55, 7n. (Przyp. red.)

459 Ci, którzy ewangelizują, przekazując Słowo Boże, pragnąc doprowadzić świat do Boga i pojednać go z Nim.

460 Nie dowierzający.

461 Por. Ps 32, 1; J 10, 11. (Przyp. red.)

462 Por. Dz 20, 24. (Przyp. red.)

463 Por. Mt 10, 24. (Przyp. red.)

464 Por. 1 Kor 13, 12. (Przyp. red.)

465 Por. Mdr 1, 11. (Przyp. red.)

466 Patrz prorocze orędzie z 11 marca 1988 o Rosji.

467 Kościoła.

468 Zrozumiałam tu, że Pan uczynił aluzję do JEDNOŚCI Kościołów.

469 Na temat zapowiedzi fatimskich i całego orędzia zob. „Orędzie fatimskie – coraz bardziej pilne i aktualne!”, w: Vox Domini nr 8 (33) 1997, str. 1, 8-14. (Przyp. red.)

470 Por. J 5, 22. (Przyp. red.)

471 Bóg odwołał się do orędzia z 23.07.91, w którym zapowiedział, że uczyni jeszcze więcej cudów w nadchodzących dniach. Przepowiednia czyniąca aluzję do upadku komunizmu w Rosji.

472 Ap 11, 13. Siedem tysięcy oznacza bardzo wielką liczbę. Zob. też: Mt 24, 22.29-30.

473 Por. Mt 5, 25. (Przyp. red.)

474 Por. Ap 12, 3-4. (Przyp. red.)

475 Cierń, o którym mówi Jezus, odnosi się do orędzia z 18.06.91. Ten cierń wbił Jezusowi jeden z Jego umiłowanych, który aktywnie prześladuje Orędzie. Szatan zwiódł go i teraz używa do swoich celów. Zaproponowałam Jezusowi, że wezmę na siebie ten cierń, który On nosił. To znaczyło jeden kolec mniej dla Jezusa.

476 Por. Ap 22, 12. (Przyp. red.)

477 Słowo miasta używane tu przez Boga znaczy: dusze.

478 Por. Jl 4, 15n. (Przyp. red.)

479 Jak wieża Babel. (Por. Rdz 11, 1-9 – przyp. red.)

480 Por. Mk 13, 18. (Przyp. red.)

481 Por. Iz 66, 15-16. (Przyp. red.)

482 Jezusa i Maryi, Dwóch Świadków. (Por. Ap 11, 3n – przyp. red.)